รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
ระดับชั้นอนุบาล
ชื่อ-สกุล    :    นางสาวพรพรรณ เวชสาร      
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นอนุบาล
วิทยฐานะ   :    ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล    :    นางสาวประภารัตน์ เสงี่ยมศักดิ์    
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นอนุบาล
วิทยฐานะ   :    ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล    :    นางกนกพร ฉัตรสุวรรณ  
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นอนุบาล
วิทยฐานะ   :    ครูชำนาญการพิเศษ