รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ชื่อ-สกุล    :    นางสาวบุณฑริกา สูนานนท์    
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิทยฐานะ   :    ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล    :    นางอุรารักษ์ อุ่นใจ   
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
วิทยฐานะ   :    ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ-สกุล    :    นางสาวอุทัยวรรณ วิรุณพันธ์  
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
วิทยฐานะ   :    -
ชื่อ-สกุล    :    นางกนกพรรณ ฉากครบุรี 
ตำแหน่ง    :    ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
วิทยฐานะ   :    ครูชำนาญการพิเศษ