รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      ผู้บริหาร
      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
ประวัติโรงเรียน
             โรงเรียนปทุมวิทยากร ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดยอาศัยศาลาวัดพลแพน จึงมีชื่อเป็นครั้งแรกว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลปทุม 1 (วัดพลแพน) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายกุคำ สุทธิกุล เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายสถานที่ตั้งจากวัดพลแพนมาตั้งในบริเวณหนองกระโตก ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน โดยความร่วมมือของชาวบ้านหมู่ 8,9,10 ตำบลปทุม บนพื้นที่ สาธารณะ 33  ไร่  2  งาน  90  ตารางวา ในปี พ.ศ. 2489  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีอาคารเรียน 7 หลัง จำนวนห้องเรียน 32 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 10 ห้อง อาคารประกอบ 5 หลัง