รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      ผู้บริหาร
      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
    โรงเรียนปทุมวิทยากร จัดการศึกษาได้มาตรฐาน มีพลานามัย สมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนทุกภาคส่วน

เอกลักษณ์
    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อัตลักษณ์
    สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

คำขวัญ
    สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พลานามัยสมบูรณ์

คติพจน์
    ปญฺญาว ธเนน  เสยฺโย
    แปลว่า ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์