รอบรั้วฟ้า-เหลือง
      ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
      ฝ่ายบริหารและบุคลากร

      ผู้บริหาร
      Website น่าสนใจ
      รวมรูปภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
16 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-255314  โทรสาร : 045-256130 Website : www.patumwit.ac.th E-Mail : patumwit@hotmail.com
ข้อมูลบุคลากร
จำนวนผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ
1
รองผู้อำนวยการ
1
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูชาย
11
ครูหญิง
48
พนักงานราชการ
1
ครูอัตราจ้าง
5
เจ้าหน้าที่บรรณรักกษ์
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
นักการ/ภารโรง
2
ลูกจ้างชั่วคราว
3
รวมทั้งสิ้น
72